සෝනි, "කාබුල් එක්ස්ප්‍රස්" චිත්‍රපටය සහ මගේ අත්දැකීම
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය සෝනි සිය නිල කැමරා බවට පත් කිරීමට ගත් තීරණය පිළිබඳ පුවත මගේ මනස මින් වසර දහ හතරකට පෙර අත්දැකීමක් පිළිබඳ මතකයට ⁣මාව ගෙන ගියේය.